Semalt - SEO kampaniýasy wagtynda üstünlik gazanmaly açar sözleriň görnüşleri

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Endrýu Dyhan, bu makalada SEO kampaniýaňyza goşmaly 3 açar söz hakda jikme-jik maglumat berýär.

Umumy açar sözler

Edil şonuň ýaly-da, adyň teklip edişi ýaly, web ulanyjylarynyň gözleýän adatdan daşary umumy, kesgitli adalgalary. "Sanly kameralar" ýaly sözlere umumy termin hökmünde serediler. Tebigy gözleg ulgamyny guranymyzda, adatdan daşary ünsi jemleýän we web sahypasyndaky mazmuna ýeterlik derejede üns bermeýän adalgalardan gaça durýarys. Her niçigem bolsa, umumy söz düzümine girip bilseňiz, sahypaňyz şol açar sözden adalatly müşderi almaly. Müşderi, belli bir umumy mowzuk üçin web sahypaňyza girýänligi sebäpli, bu termin üçin üýtgeşmeler birneme pes bolup biler.

Her niçigem bolsa, AdWords marketing interwensiýasyny işleýärsiňiz. Her açyk pursatyň çözülmegini üpjün etmek üçin bu umumy açar sözleriň käbirini goşmak maksadalaýykdyr. Umumy açar sözüň esasy pikiri sebäpli, bir gezek basylanda töleg has köp bolar. Mahabatyň gowy ýerleşdirilmegi we Google-dan mynasyp mahabat ballary almagy mümkin bolsa, gowy traffik bolup biler. Organiki gözlegde bolşy ýaly, bir gözleg motoryndan bir sahypa girensoň, bu açar söz üçin öwrülişikler şübhesiz pes bolar.

Umumy sözler gözlemek üçin ýiti saýlawdyr. Dogry mazmunly we aňyrsynda dogry mahabat býudjeti bolmasa, olardan strategiki aralygy saklamagy makul bilýärin.

Giň gabat gelýän açar sözler

Giňişleýin oýun şertleri web sahypasyny optimizirlemegiň merkezidir. Giň gabat gelýän açar sözler üçin öňe gitmek, çäkli bäsdeşlik bilen uly traffigi üpjün eder. Giňişleýin gözlegçiniň, soňraky mazmuny bar we şular ýaly adalgalary öňe sürmek adaty üýtgeşmeleri üpjün eder.

Bu açar sözler, zatlaryň arasynda ýerliklidir we nyrh we bäsdeşlik / bahanyň üstünden göni basmak sebäpli teklip edilýär. Mazmunyň aglaba bölegine bil baglaýan web sahypasy, şunuň ýaly adalgalary ýerine ýetirmeli.

Uzyn guýruk açar sözler

Uzyn guýruk açar sözleri, iň soňky seredilmeli zat. Mysal üçin, "sanly T3I ösen kameramda açylyşy nädip goýup bilerin" uzyn guýruk açar söz hökmünde serediler. Sahypaňyza iň uly traffik sürüjisi bolmaz, ýöne uzyn guýruk sözüne baha berseňiz, aýratyn tebigaty we pes bäsdeşligi sebäpli işjeňlige eýe bolarsyňyz.